Farfetch怎么读?发发奇

Farfetch奢侈品电商,Farfetch怎么读?海淘否分享Farfetch音标,其实Farfetch中文可以读作发发奇:

Farfetch怎么读?

Farfetch读音:['fɑ:'fetʃ]
Farfetch中文读音:发发奇

参考下图:

Farfetch发发奇

Farfetch发发奇

Farfetch正品奢侈品海淘电商,重点是活动很多,最新活动可以参考下方:

Farfetch活动

地址:Farfetch活动直达